תקנון "The Box"

  

1. מבוא:

1.1.כפי שיפורט להלן, "The Box" הינה תחרות המיועדת לילדים בגילאים 8-15 (כולל), שניחנו באיכויות של כוכבים, מהם יבחר הזוכה אשר יהיה זכאי לפרס וזאת על פי השלבים המפורטים בתקנון זה ("התחרות", "המתחרים" בהתאמה).

1.2.תקנון זה על נספחיו (יחדיו – "התקנון") נועד להסדיר את הכללים עלפיהם תנוהל התחרות. התקנון מהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין כל אחד מהמתחרים והאפוטרופוסים שלהם לבין דורי מדיה דרסט בע"מ (להלן "המפיקה"), ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בקשר עם התחרות בכל מדיה שהיא, תגברנה הוראות התקנון. יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לכל הבנה, הסכמה או מצג, בין בכתב ובין בעלפה, שניתנו על ידי הצדדים ולא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון, וכל שינוי, תיקון או ויתור לתקנון זה ייעשו בכתב בלבד. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מתכוון לבנות ובנים כאחד.

1.3.בתקנון זה, "המערכת" משמעה המפיקה ו/או מי מטעמה ו/או מעובדיה שימונו על ידן כאחראי על התחרות, ביחד ולחוד.

2. תנאי הרשמה והשתתפות

2.1.הסכמתם בכתב של המתחרה ושני הוריו (או לחילופין אפוטרופוסים עפ"י דין בכפוף להעברת העברת המסמכים הנדרשים) ("ההורים") לתנאי תקנון זה וכן חתימתם על טפסי הסכמה במועדם כמפורט בתקנון זה, מהווה תנאי מתלה להשתתפות המתחרה בתחרות ובאודישנים. בהתאם, על המתחרה וההורים לחתום על התקנון ועל כתב ההסכמה בנוסח שיידרש על ידי המפיקה ויופיע באתר כהגדרתו להלן (להלן: "כתב ההסכמה") לאחר שקראו אותם בעיון, ולהעבירם לידי המפיקה חתומים כנדרש לא יאוחר ממועד צילום האודישן של המתחרה. מתחרה שלא ימסור את התקנון וכתב ההסכמה החתומים כאמור במועד לא יוכל להשתתף בתחרות ובאודישנים.

2.2.ההגעה למקום צילומי האודישנים היא עצמאית, וכל מתחרה יגיע למקום צילומי האודישנים בשעות ובימים אשר הוגדרו על ידי המערכת בליווי הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים ואין המערכת אחראית על הבאתם והחזרתם של המתחרים ו/או לכל דבר הקשור במישרין ו/או בעקיפין עם הגעה למקום צילומי האודישנים.

3. התחרות

1.המעוניינים להשתתף בתחרות, יתבקשו למלא באתר האינטרנט של התחרות שכתובתו t-box.o.il (להלן: ה"אתר"), טופס השתתפות, וכן לשלוח באמצעות האתר סרטון של הילד בן עד 30 שניות וכאשר גודל הקובץ לא יעלה על 200 מגה, בו רואים המשתתף מבצע הופעה המבטאת את כשרונו האמנותי, בצירוף מלל המתאר אותו ואת איכויות הכוכב שלו וזאת ב-100 מילים (להלן: "השלב הראשון").   

2.הרישום לתחרות יחל ביום 5.6.2019 ויסתיים ביום 16.7.19, כאשר המתחרים יתחלקו לפי אזורים, דהיינו:

אזור מרכזקניון ראשונים.

אזור ירושליםקניון מלחה.

אזור דרוםקניון הנגב.

אזור צפוןקניון עזריאלי חיפה.

4. מעבר לשלב האודישנים המצולמים

4.1.מבין כל ההצעות שישלחו במסגרת האתר, תבחר המערכת עד 90 מתחרים מכל אזור, אשר יעברו לשלב האודישנים המצולמים.

4.2.האודישנים המצולמים, יתקיימו על פי אזורים, כאשר האודישנים המצולמים של אזור המרכז יתקיימו בקניון עזריאלי בראשון לציון, של אזור הדרום בקניון עזריאלי בבאר שבע, של אזור ירושלים בקניון עזריאלי בירושלים, ושל אזור הצפון בקניון עזריאלי בחיפה.

4.3.בחירת המשתתפים שיעלו לשלב האודישנים המצולמים, תיעשה על ידי צוות מלהקים משיקולים מקצועיים, ובשים לב לכך שמטרת התחרות, הינה למצוא את הילד בעל תכונות של כוכב, שיהיה הסלבריטי הבא של ישראל.

4.4.מתחרה שנבחר לעבור לשלב האודישנים המצולמים, יקבל מהמערכת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל שהשאיר במערכת בשלב הרישום, כי עבר לשלב האודישנים המצולמים. לאחר מכן יתואם איתו טלפונית מועד, מקום ושעה בהם צריך להגיע לאודישן מצולם באחד מאתרים בהם יתבצעו צילומים אלו. מקום ביצוע האודישנים וזמנם יקבע על ידי המפיקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. שלב האודישנים המצולמים

1.האודישנים המצולמים יתבצעו בכל אחד מהקניונים (ראשל"צ, חיפה, באר שבע וירושלים), במשך 3 ימי אודישנים מצולמים בכל קניון (במהלך הימים א'-ג'), שבמהלך כל יום, יצולמו כ– 30 אודישנים מצולמים בני 3 דקות כל אחד.

2.כתנאי להשתתפות באודישנים יהיה על הוריי המתחרה ו/או אפוטרופסיו החוקיים לחתום מראש ובמעמד תיאום האודישן המצולם על טופס הרשמה, כתב הסכמה והתר של התמ"ת.

3. במסגרת האודישנים המצולמים, יכנס המתחרה לקופסת האודישנים (The Box) ויבצע את האודישן המצולם שלו. המתחרים יוכלו להציג קטע שירה, ריקוד, משחק, קטע אמנותי, כשרון כלשהו  וכיו"ב.

4. האודישנים המצולמים יועלו לערוץ היוטיוב של The Box בו ביום בו צולמו ויתמודדו ביניהם על לב הצופים, דבר שיימדד על ידי ספירת כמות הצפיות בכל אודישן מצולם.

לכל אודישן יהיה זמן חשיפה זהה בימים על פי החלוקה הבאה:

אזור מרכז – 21 ימים מרגע ההעלאה.

אזור ירושלים – 16 ימים מרגע ההעלאה.

אזור ב"ש – 16 ימים מרגע ההעלאה.

אזור חיפה – 8 ימים מרגע העלאה.

5. בערוץ היוטיוב של kidz, תועלה מדי יום תכנית מסכמת ובה קטעים נבחרים מיום הצילומים שחלף. תכנית זו תשודר כשבוע לאחר צילום האודישנים.

6. שמותיהם של המתחרים שזכו בכל אחד משלבי התחרות, יפורסמו בערוץ היוטיוב ובמסגרת שידורי ערוץ KIDZ, וכן תישלח להם הודעה מאת המערכת לדוא"ל שפירטו עם רישומם לתחרות.

6. מסלולי הגמר

מסלולי הגמר של התחרות, יעשו בתחילה באזורים, אח"כ במחוזות ועד לגמר הגדול כמפורט להלן.

1. הגמר האזורי – (4 תכניות)

לשלב זה יעפילו 10 מתחרים בכל אזור, שהתמודדו בשלב האודישנים.

מבין כלל המתחרים באודישנים המצולמים בכל אזור ואזור, יעלו 10 מתחרים לגמר האזורי אליו הם  משויכים על פי בחירת צוות השופטים משיקולים מקצועיים וברוב קולות.

במסגרת הגמר האזורי כל מתחרה שעלה לשלב זה במסגרת האודישנים המצולמים, יכנס המתחרה לקופסת בה מתבצעים הצילומים (The Box) ויבצע קטע בו יציג הכישרון שלו. הביצוע יצולם.

צילומי הגמר האזורי יתקיימו בקניוני עזריאלי השונים במועדים שלהלן:

גמר אזור מרכזיתקיים בקניון עזריאלי בראשון לציון ביום 25.7.19

גמר אזור ירושליםיתקיים בקניון עזריאלי בירושלים ביום 1.8.2019

גמר אזור דרוםיתקיים בקניון עזריאלי בבאר שבע ביום 8.8.2019

גמר אזור צפוןיתקיים בקניון עזריאלי בחיפה ביום 15.8.2019

6.1.1  כתנאי להשתתפות בשלב זה יהיה על הוריי המתחרה ו/או אפוטרופסיו החוקיים לחתום מראש על טופס הסכמה לייצוג.

בכל גמר אזורי יתמודדו 10 מתחרים, מהאזור אליו הם שייכים, כאשר מבין כל 10 מתחרים בכל אזור, יבחר צוות שופטים 3 מתמודדים שיעלו לשלב חצי הגמר (גמר מחוזי).   

צילומי הביצועים (להלן: הסרטונים") של כל המשתתפים בגמר האזורי יעלו לערוץ היוטיוב של התחרות מיד בתום הקרנת התוכנית בערוץ kidz ויצברו צפיות על פי המועדים הבאים:

גמר אזור מרכז – 14 ימים מרגע ההעלאה. ואומר ה-15.8 ב-17:00.

אזור ירושלים – 14 ימים מרגע ההעלאה. ואומר ה-22.8 ב-17:00.

אזור ב"ש – 7 ימים מרגע ההעלאה. ואומר ה-22.8 ב-17:00.

אזור חיפה – 4 ימים מרגע ההעלאה. ואומר ה-27.8 ב-17:00.

1. שלב הדו קרב

1.1 הסרטון שזכה להכי הרבה צפיות באזור בו התמודד, מבין שבעת הסרטונים של המתחרים שלא העפילו לחצי הגמר, יעפיל לשלב הדו קרב.

1.2 בשלב הדו קרב יתמודדו ביניהם ארבעת המתחרים שעלו לשלב הדו קרב (אחד מכל אזור) ביניהם כדלקמן וזאת בביצועים שיבצעו המתמודדים בThe Box:

-המתחרה שזכה להכי הרבה צפיות מאזור ירושלים יתמודד אל מול המתחרה שזכה להכי הרבה צפיות מאזור הדרום.

-המתחרה שזכה להכי הרבה צפיות מאזור המרכז יתמודד אל מול המתחרה שזכה להכי הרבה צפיות מאזור הצפון.

1.3 בכל דו קרב יבחר מתמודד אחד, על ידי השופטים. שני הזוכים בדו קרב יעפילו לגמר הארצי.

2. מסלול חצי גמר  (צפון ודרום)

במסלול זה תהיה החלוקה לפי שני מחוזות בלבד והאזורים יאוחדו למחוזות כדלקמן:

ירושלים והדרום יאוחדו למחוז דרום.

חיפה והמרכז יאוחדו למחוז צפון.

שלב חצי הגמרשלב חצי הגמר, יהיה מורכב משני חצאי גמרחצי גמר מחוז צפון וחצי גמר מחוז דרום. כאשר לכל חצי גמר יעפילו 3 הזוכים בגמר האזורי בכל אחד מהאזורים הנכללים במחוז כפי שנבחרו על ידי צוות השופטים, דהיינו בחצי הגמר של אזור הצפון יתמודדו 6 הזוכים בגמר האזורי של אזור חיפה ואיזור מרכז ואילו בחצי הגמר של מחוז הדרום יתמודדו 6 הזוכים בגמר האזורי של אזור ירושלים ואזור הדרום.

בחירת הצופיםבנוסף, לבחירת השופטים יעפילו לשלב חצי הגמר, ארבעת המתמודדים שהתמודדו באודישנים המצולמים, ואשר זכו בכמות הצפיות הגדולה ביותר באזור אליו הם שייכים עד ליום 22.8.2019.  ספירת הצפיות תיעשה לפי אזורים, כך שלחצי הגמר של מחוז דרום יעלו 2 המתמודדים שזכו להכי הרבה צפיות באזור ירושלים והדרום ולחצי הגמר של מחוז צפון יעלו 2 המתמודדים שזכו להכי הרבה צפיות באזור הצפון והמרכז.

צוות השופטים בחצי הגמר, ימנה 4 שופטיםובהם נציג ההפקה, נציג ערוץ Kidz, נציג קניוני עזריאלי ושופט אורח.

המתמודדים בחצי הגמר, יעשו ביצוע של הכישרון שלהם בתוך הThe Box והביצועים השונים יצולמו ויעלו לערוץ היוטיוב של התחרות.

בכל חצי גמר יבחר צוות השופטים 3 מתמודדים שיעלו לגמר הגדול.

3. הגמר הגדול

שלושת הזוכים בחצי גמר של מחוז הצפון ושלושת הזוכים בחצי הגמר של אזור הדרום יעלו לגמר הגדול.

בנוסף, יעלו לגמר הגדול שני המתחרים שזכו בדו קרב.

תכנית הגמר הגדול תתקיים ביום 22.9.29 בקניון עזריאלי בתל אביב, במהלכו יבחר הזוכה הגדול, במופע חגיגי ומצולם, שיתקיים בנוכחות קהל, על ידי צוות השופטים שימנה 4 שופטיםובהם נציג ההפקה, נציג ערוץ Kidz, נציג קניוני עזריאלי ושופט אורח.

7. הפרס

הזוכה בגמר הגדול, יזכה בפרס השתתפות בתכנית טלוויזיה מבית היוצר של חברת דורי מדיה דרסט בע"מ, בהשתתפות בכפולה 5 מבית היוצר של ערוץ kidz ובייצוג אישי לש משרד הייצוג ניב עשת / z.a הפקות

8. הצהרות

כתנאי להשתתפות המתחרה בתכנית ובתחרות, המתחרה וההורים מתחייבים, מצהירים ומאשרים בזאת, כי:

  1. הם יודעים שלצורך הפקת התחרות, המתחרה יצולם ויוקלט ככל שיידרש וכי לא תהיה להם כל טענה בקשר עם צילומים כאמור והם מאשרים צילום ושידור של כל הקטעים בהשתתפותו בכל מדיה קיימת ו/או שתהיה קיימת בעתיד, לרבות בערוץ, במסגרת שידורי טלוויזיה בארץ ו/או בעולם באינטרנט, בסלולארי וכיו"ב, בכלל זה הם מתירים למפיקה ולמערכת לעשות שימוש בתמונות הילד, בצילומי דמותו והקלטת קולו, הן כאלה שהועברו על ידי המתחרה והוריו במסגרת התחרות והן כאלה שצולמו על ידי המפיקה ו/או המערכת ו/או מי מטעמם, לרבות עריכת האודישנים, הסרטונים והשתתפותו בתחרויות השונות ושימוש בהם במלואם ו/או בחלקם ואין ולא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין. ידוע להם והם מסכימים, כי ייתכן וקטעים בהשתתפותו של המתחרה לא יופיעו בתכניות המתעדות את התחרות, כלל וכי לא תהיינה להם כל תביעות ו/או זכויות לקבלת כספים ו/או טובות הנאה אחרות מאיזה סוג שהוא בגין התחרות ו/או כל שימוש שיעשה בחומרים השונים שהועברו על ידם במסגרת התחרות ו/או שצולמו ו/או הוקלטו על ידי המפיקה ו/או מי מטעמה במהלך התחרות.

2. מלוא זכויות הקניין הרוחני בסרטונים שנשלחו במסגרת ההשתתפות בתחרות וכן בצילומים שבוצעו במהלכה (ובכל חלק בהם) יהיו של המערכת בלבד, והיא תהיה רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים לרבות שידורם, שידורם באופן חלקי, אי שידורם בכלל, שימוש חוזר, מכירת הזכויות בהם, הפצתן, ניצול מסחרי שלהם וקבלת מלוא התמורה המגיעה בגינם (ככל שתהיה כזו) בכל מדיה שהיא ובכל פלטפורמה שהיא ובמספר בלתי מוגבל של שידורים ו/או של זמן ו/או שימושים. בכלל זה תהיה המערכת רשאית להשתמש בכל חומר ו/או מידע שנמסר במסגרת התחרות על ידי המתחרים, לרבות תמונותיהם, דמויותיהם, קולותיהם, שמם, הטבעתם וכיו"ב לכל ניצול מסחרי כפי שתראה לנכון ותהיה זכאית למלוא התמורה בגין שימוש כאמור.

3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8.1 לעיל מצהירים המתחרה והוריו, כי הם הבעלים של מלוא הזכויות בתמונות ובסרטונים ששלחו במסגרת התחרות, לרבות זכויות יוצרים ומבצעים, וכי אין ולא נותרו בידי צדדים שלישיים כלשהם זכויות בתמונות ו/או בסרטונים, לרבות לא לגורם שצילם אותם, וכי הם מעבירים בזאת בהעברה מלאה ובלתי חוזרת את מלוא הזכויות בתמונות ובסרטונים, שהועברו למפיקה במסגרת התחרות, למפיקה.

4. קיבלו הסבר מקיף בנוגע לאופי התחרות והם מוותרים על זכות המתחרה לפרטיות וכל זכות אחרת המוקנית לו על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 וחוק לשון הרע, תשכ"ה-1965, בקשר עם השתתפותו בתכנית (המערכת תימנע מחשיפת מידע רפואי/נפשי/על אורח חייו אשר יהיה בו כדי לפגוע בצנעת הפרט של המתחרה). נמסר לעיונם העתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999.

5. המתחרה ישתף פעולה באופן מלא עם המערכת ככל שידרש לצורך הצלחת התחרות עד לסיום התחרות לשביעות רצונה, וגם לאחריה לכל צורך שהוא (לרבות צילומי השלמות). המתחרה ישמע להוראות המערכת, יטול חלק פעיל ויבצע את כל הנדרש ממנו ע"י המערכת לרבות הוראות בעניין הופעה, לבוש, שיער וכיוצ"ב. כמו כן, יפעל המתחרה בכל עת בהתאם לכללי התחרות המפורטים בתקנון זה ו/או בהתאם לכל הכללים וההנחיות אשר ינתנו מאת המערכת מעת לעת, וכי יימנע בכל עת מכל פעולה אשר עשויה להוות עבירה על חוקי התחרות (לרבות רמאות ו/או הטיית המשחק בכל צורה). בכל מקרה בו תקבע המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המתחרה עבר על חוקי התחרות, בכל צורה שהיא, תהא המערכת רשאית לפסול את המתחרה מהתחרות (לרבות פסילת הפרס), לדרוש מהמתחרה לבצע מחדש שלב כלשהו משלבי התחרות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמתחרה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

6. לא יכניסו לשטח הצילומים כל שילוט, קישוט וכיוצא בזה, שלא סוכם ואושר מראש על ידי המערכת.

7. המערכת עשויה לסיים השתתפותו של כל מתחרה אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי אינו מתאים  לתכנית או אם מצאה כי התנהגותו במהלך התחרות ו/או הצילומים היתה בלתי הולמת או אם לא קיים הוראה כלשהי מהוראות התקנון בכל שלב שהוא, ולמתחרה לא תהיה כל השגה על כך והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי בעקבות ניפוי כאמור. החלטת המערכת על הפסקת השתתפותו של מתחרה כלשהו בתכנית הנה סופית ואין עליה ערעור.

8. לפני הפקת התחרות ובמהלכה (לרבות בתקופת האודישנים) לא פעל/יפעל המתחרה בניגוד לכל דין.

9. המתחרה כשיר מבחינה בריאותית ונפשית להשתתף בתחרות וכי לא ידוע להם על כל מניעה או מגבלה בריאותית או אחרת שיש בה כדי להפריע למהלך השתתפותו בתחרות ובכל פעילות במסגרתה.

10. ידוע להם כי השתתפות בתחרות מחייבת יכולת התמודדות עם לחץ לרבות התמודדות בסיטואציות חברתיות שונות והם מצהירים, כי הם מוכנים לכך.

11. ידוע להם שלאחר חתימתם על תקנון זה המתחרה לא יוכל לחזור בו מהשתתפותו בתחרות ו/או בצילומיה וזאת עד לסיומם המלא והוא מתחייב שלא לעשות כן.

12. לא תהא להם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המערכת ו/או מי מטעמה בקשר עם קביעת המתחרים המנצחים בכל שלב וחלוקת הפרסים, ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מוקנה למערכת.

13. לא תהווה השתתפותו של המתחרה ו/או אי השתתפותו בתחרות עילה לכל תביעה או טענה או דרישה כלפי המערכת. חברות המערכת, ביחד או לחוד, לא יישאו ולא ידרשו לשאת ולא ישפו ולא ידרשו לשפות מתחרה כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בתחרות (לרבות עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בתחרות).

14. המערכת אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות ו/או לטיבו של הפרס שיסופק להם ו/או לתנאים בהם יסופק.

15. ידוע להם כי הסרטונים וצילומי האודישנים כולם ו/או חלקם עשויים להיות משודרים גם בימי שישי, בשבתות ובימים טובים.

16. המתחרה וההורים מאשרים למערכת לעשות שימוש בשמו, דמותו, דיוקנו, קולו ותמונותיו של המתחרה לצורך יחסי ציבור לתחרות, שיווקה וכל שימוש מסחרי אחר, לרבות באמצעות גורמים שלישיים ובכל מדיה פרסומית שתיקבע על ידי המערכת.

17. ידוע להם כי היעדרות המתחרה משלב כלשהו משלבי התחרות עלולה לגרום למערכת נזקים מהותיים, לרבות כלכליים, תדמיתיים, שיווקיים או אחרים.

18. הם יהיו אחראים כלפי המערכת לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו לה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בתקנון, לרבות כתב ההסכמה, ומסכימים ומתחייבים בזאת באופן סופי ובלתי חוזר לפצות את המערכת ו/או מי מטעמה בגין כל פגיעה, אבדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה ואשר המתחרה אחראי לה וכן ישפו את המערכת ו/או מי מטעמה בגין כל סכום שתשלם או תחויב לשלם בעקבות או בקשר עם דרישה או תביעה שתוגש כנגדה ואשר האחריות בגינה מוטלת על מי מהם כאמור (לרבות, למניעת ספק, דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בגין הפרת זכויות צד שלישי כלשהו), ובכלל זה ישפו את המערכת בגין כל הוצאה שתוציא או שתחויב להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כאמור.

19. ידוע להם, כי המערכת תשלח ההודעות מכוח תקנון זה, לכתובת הדואר האלקטרוני שיציין  המתחרה בזמן הרישום הראשוני לתחרות. למתחרה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הודעה שנשלחה לכתובת הדוא"ל ולא התקבלה על ידו.

10. יחתמו על כתב ההסכמה והסכם ייצוג ויעמדו בכל הוראותיו.

9. כללי:

  1. המערכת שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי: (א) לקצר או להאריך את תקופת התחרות וכן לשנות מועדיה על פי צרכי ההפקה ולפי שיקול דעתה הבלעדי; (ב) לקבוע אילו תכנים ישולבו במסגרת תכניות הסיכום; (ג) לקבוע שלבים נוספים לתחרות, לשנות ו/או לערוך ו/או לבטל שלבים, חוקים, וכיו"ב; (ד) לשנות ולעדכן את מס' המתחרים ובתוך כך להוסיף, להחזיר או להדיח מתחרים בכל שלב משלבי התחרות; (ה) לשנות את הפרס/ים, להוסיף עליהם או לגרוע מהם; (ו) לבטל את התחרות בכל עת ו – (ז) לשנות את תנאיו של תקנון זה ו/או את תנאי ההשתתפות בתחרות ו/או את שלבי התחרות/הגמר.

2. עובדי מי מחברות המערכת אינם רשאים להשתתף בתחרות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל.

3. מערכת התחרות רשאית להמחות את כל זכויותיה מכוח תקנון זה לכל גורם שהוא.

4. המערכת תהא הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה, בכל מחלוקת בין המתחרים ו/או כל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הצילומים או אחריהם, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על שיקולי המערכת והכרעתה כאמור סופית.

ב ה צ ל ח ה!

דורי מדיה דרסט בע"מ

   ========================================================